Bezpieczeństwo

Dla Nas troska o bezpieczeństwo pracujących na budowie jest kwestią etyki, odpowiedzialności moralnej i społecznej

Realizując cele biznesowe podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby uniknąć wypadków oraz ograniczyć zagrożenia dla zdrowia pracowników i osób wykonujących pracę na naszych budowach.

Jesteśmy zobowiązani wyznaczać standardy dla siebie i naszych partnerów biznesowych oraz konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Podstawą działań Powersteel jest przekonanie, że bezpieczeństwo jest wspólnym dobrem, a każdy z nas odpowiada nie tylko za siebie, ale również za współpracowników.

Dlatego też, do realizacji wszelkich zadań związanych z bezpieczeństwem włączamy współpracowników, wykonawców, konsorcjantów, dostawców oraz indywidualnie każdą osobę uczestniczącą w realizacji inwestycji.

Jakość realizacji

Powersteel jako jedna z największych spółek budowlanych w Polsce, dąży do stałego podnoszenia efektywności swoich działań zmierzając do uzyskania i utrzymania pozycji lidera w branży budowlanej.

 

Czynnikami umożliwiającymi osiągnięcie sukcesu jest realizowanie prac budowlanych w sposób zapewniający spełnienie wymagań naszych klientów przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług, poszanowaniu życia i zdrowia pracowników oraz ograniczeniu negatywnego wpływu działalności budowlanej na środowisko naturalne.

Obsługa gwarancyjna

 

Sposób postępowania  ze zgłoszonymi przez Klientów uwagami dotyczącymi jakości wykonania usług reguluje wewnętrzna procedura operacyjna. Zgodnie z nią:

 

 • po zakończeniu robót kontraktowych i rozpoczęciu okresu gwarancyjnego każdy Klient  otrzymuje informację zawierającą niezbędne dane kontaktowe osoby dedykowanej do prowadzenia obsługi gwarancyjnej danego Klienta;
 • prowadzący obsługę gwarancyjną Klienta ma za zadanie prowadzenie procesu usuwania każdej wady od chwili jej zgłoszenia, aż do momentu wspólnego z Klientem podpisania końcowego protokołu usunięcia wady;
 • prowadzący obsługę jest zobowiązany do takiego zorganizowania procesu usuwania wady, aby dotrzymać terminu określonego przez Klienta, jak również uwzględniając jego wymagania zawarte w kontrakcie;
 • w przypadku nie uznania reklamacji prowadzący obsługę gwarancyjną niezwłocznie informuje pisemnie Klienta wraz z uzasadnieniem decyzji;
 • Dział Gwarancji i Reklamacji dokonuje analiz przyczyn stwierdzanych wad zaistniałych w trakcie prowadzenia obsługi gwarancyjnej i podejmuje działania doskonalące w celu zapobiegania ich występowaniu w przyszłości. 

Odpowiedzialny biznes (CSR)

Chcemy, by nasze odpowiedzialne działania przyniosły korzyść także przyszłym pokoleniom

Celem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy. Jednak działalność firm wpływa nie tylko na sferę biznesową, lecz także na różne aspekty życia społecznego. My , jesteśmy nie tylko świadomi naszego wpływu na kształtowanie otoczenia, ale uważamy, że powinniśmy wykorzystać nasz potencjał do realizacji ważnych celów społecznych niezwiązanych bezpośrednio z naszą działalnością.

  

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa (CSR) to wszystkie dobrowolne, wychodzące poza wymagania prawne działania,  przynoszące pożytek interesariuszom i otoczeniu firmy. Podejmowanie odpowiedzialnych społecznie działań wymaga świadomości o ich długoterminowości.  Powinny one przynosić korzyści, lub przynajmniej nie czynić szkód przyszłym pokoleniom (np. działania chroniące środowisko naturalne podejmowane obecnie mają wpływ na to, w jakich warunkach będą żyli ludzie w przyszłości; programy edukujące dzieci mogą mieć wpływ na ich zachowanie w wieku dorosłym itp.). Pojęcie odpowiedzialności społecznej jest powiązane z koncepcją zrównoważonego rozwoju zakładającą, że prowadzona przez przedsiębiorstwo działalność biznesowa nie może koncentrować się wyłącznie na wynikach ekonomicznych. Potrzebuje ona bowiem zintegrowania aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest dodatkową opcją do podstawowej działalności firmy, ale sposobem na zarządzanie przedsiębiorstwem, który może przynieść konkretne i wymierne korzyści o stricte biznesowym charakterze m.in.:

 

 • stać się narzędziem zarządzania ryzykiem społecznym i środowiskowym i przyczynić się do stabilizacji nieprzewidzianych kosztów
 • pomóc optymalizować procesy, a tym samym koszty
 • aspekty społeczne i środowiskowe mogą się stać elementem przewagi konkurencyjnej, którego istotność da się kreować
 • w wymiarze wizerunkowym i kultury korporacyjnej
 • dać szansę na obniżenie kosztu kapitału, poprzez zwiększenie zainteresowania inwestorów etycznych walorami spółki

 

 

Dodatkowo usystematyzowane i racjonalne zarządzanie relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy pozwala nie tylko zawczasu identyfikować potencjalne problemy i unikać ich zanim się pojawią, ale również zestawiać różne, czasami sprzeczne, opinie i interesy poszczególnych grup i stosownie do nich, dążyć do optymalnych rozwiązań.

 

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju zakłada dążenie do tego, by świadomość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa przenikała wszystkie procesy biznesowe zachodzące w Powersteel oraz by CSR stawał się elementem strategii biznesowej. Jest to możliwe do osiągnięcia m.in. dzięki zidentyfikowaniu wszystkich grup interesariuszy (stakeholders)  oraz poprzez szczery i otwarty dialog prowadzony z nimi.
Zidentyfikowane grupy interesariuszy:

 

 • pracownicy
 • związek zawodowy
 • akcjonariusze i inwestorzy giełdowi
 • Ferrovial – inwestor strategiczny
 • klienci
 • dostawcy
 • podwykonawcy
 • studenci/techniczne szkoły wyższe
 • naukowcy/techniczne organizacje naukowe
 • banki
 • media, opinia publiczna

Ochrona środowiska

 

Ochrona środowiska - nasz priorytet

Działalność budowlana może silnie wpływać na środowisko naturalne. Tam, gdzie ingerencja w funkcjonowanie lokalnej biosfery może być szczególnie duża potrzebne są rozwiązania pozwalające skutecznie chronić przyrodę.

 

Ekologia a podwykonawcy – dbamy o jakość

Wszyscy pracujący z Powersteel podwykonawcy są poddawani kwalifikacji wstępnej pod kątem przestrzegania zasad ochrony środowiska. Niezmiernie ważne jest przestrzeganie przez nich procedur, posiadanie stosownego doświadczenia i w pełni sprawnego sprzętu.

 

Ponadto wszyscy wprowadzani na budowę podwykonawcy przechodzą stosowne przeszkolenie z obowiązujących procedur w zakresie ochrony środowiska, w tym z zasad postępowania w przypadku awarii. Ocenie sprawności technicznej poddawany jest również używany przez nich sprzęt.

Odpady – sortujemy wszystko

Kluczowym aspektem wpływającym niekorzystnie na lokalną biosferę są powstające na terenie budowy odpady, pochodzące z remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej, tj. gruz ceglany czy azbest. Ich ilość uzależniona jest  bardzo silnie od liczby kontraktów oraz ich zaawansowania. Powersteel i jego spółki gwarantują, że prace związane z usunięciem odpadów prowadzone są z najwyższą  starannością, a niebezpieczny materiał jest prawidłowo zagospodarowywany. Dzięki temu nie stanowi on zagrożenia dla ludzi i lokalnej biosfery.

 

Specyficznym odpadem, którego liczba jest corocznie zdecydowanie największa jest: gleba, ziemia, kamienie i wszelki urobek powstający podczas wykopów. Usuwana ziemia jest ponownie wykorzystywana bezpośrednio na placach budowy lub w innych miejscach, pozostając ponownie zagospodarowywanym, pełnowartościowym surowcem.